مرصاد صنایع سنگ

مرصاد صنایع سنگ

مدیریت: سیدعلیهاشمی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 2524031 -0314
نمابر 0314-2524032
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 2، خیابان 4مرکزی
تلفن همراه: 0913-1315032 , 0913-1311669
اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 2، خیابان 4مرکزی
2524031 -0314