مرمریت ارومیه

مرمریت ارومیه

نوع سنگ: مرمریت کرم

موقعیت: ارومیه، جاده مهاباد، بعد از کارخانه سیمان

بهرهبردار: خراسانی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، سنگبری نعیم

تلفن: 33804616 -031
تلفن همراه: 3281267 0913
33804616 -031