مرمریت کاشمر

مرمریت کاشمر

مدیریت: محسن وفادار

اســتخراج و تولید ســنگ مرمریت کاشمر

(کوپ، اسلب، تایل)

نمابر 051-36652800
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی113، کوچه اول، سمت چپ، صنایع سنگ وفادار
تلفن همراه: مدیرعامل: 1116616-0915 , 3143945 0915
مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی113، کوچه اول، سمت چپ، صنایع سنگ وفادار