مرمریت کرمان

 مرمریت کرمان

مدیریت: عباس عزیززاده

 

 

 

آدرس ایمیل: azizi.kerman@gmail.com
تلفن: 034-33244116-7
نمابر 034-33242938
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، جاده کوهپایه، کیلومتر10 منطقه چشمه شیردوش ســازمان فروش: کرمان، شــهرک صنعتی شــماره یک، بلــوار افرا، خیابــان داوودی، پلاک3
تلفن همراه: 3416963 -0913(عباس عزیززاده) ,1415792 0913
کرمان، جاده کوهپایه، کیلومتر10 منطقه چشمه شیردوش ســازمان فروش: کرمان، شــهرک صنعتی شــماره یک، بلــوار افرا، خیابــان داوودی، پلاک3
034-33244116-7