مرمریت کرم و رویال شــرکت صدف سنگ

مرمریت کرم و رویال شــرکت صدف  سنگ

نوع سنگ: مرمریت كرم و رویال اروميه

بهرهبردار: خراسانی

آدرس: اصفهان، محمودآباد، خيابان24، سنگبری نعيم

تلفن همراه: 0913-1182661