مرمر آجواج سفید سلما

مرمر آجواج سفید سلما

موقعيت: 15كيلومتری سلما

نوع سنگ: مرمر سفيد و تراورتن

بهرهبردار: جواد نعيمی

نمابر 044-36445939
تلفن همراه: 0914-1611183