مرمر سفيد ماکو

مرمر سفيد ماکو

استان آذربایجان غربی

موقعيت: كيلومتر 5 جاده ماكو تبریز

نوع سنگ: مرمر سفيد و تراورتن

بهرهبردار: جواد نعيمی

تلفن: 044-36445939 : 044-36223058
تلفن همراه: 0914-1611183
044-36445939 : 044-36223058