مرمر سنگ آپادانا

مرمر سنگ آپادانا

مدیریت: مهندس بهنام شیخیان

تولید و صادرات تخصصی انواع سنگ (مرمر،

تراورتن، مرمریت، گرانیت) به صورت (کوپ،

اسلب، تایل)

آدرس ایمیل: apadanaonyx@yahoo.com
تلفن: 031-33804656
نمابر 031-33808733
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، جنب مجتمع نعیم، شرکت مرمر سنگ آپادانا
تلفن همراه: 0913-1143759
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، جنب مجتمع نعیم، شرکت مرمر سنگ آپادانا
031-33804656