مرمر صورتی راين

مرمر صورتی راين

موقعيت: كرمان، راین كيلومتر 15 جاده ارزوئيه

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 1130450 0912 : 3584100 0912