موقعيت: 8 كيلومتری جنوب مشهد

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: عفت هاشمی

آدرس بهرهبردار: مشهد، خيابان كوه سنگی،نبش كوه سنگی 25

تلفن: 0513-8424178 : 0513-2257393
تلفن همراه: 0915-1154713
0513-8424178 : 0513-2257393