مروارید عزیزی صنایع سنگ

مروارید عزیزی صنایع سنگ

مدیریت: حاج محمود عزیزی

تلفن: 0253-3440181
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده قدیم کاشــان، 30 متری اول، سنگبری مروارید عزیزی
تلفن همراه: 0912-1836202 , 0912-1518105
قــم، جاده قدیم کاشــان، 30 متری اول، سنگبری مروارید عزیزی
0253-3440181