مدیریت: پیرعلی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، 45 کیلومتری گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به میدان بسیج، جنب رستوران دهکده
تلفن همراه: 0912-1614171 * 0912-1612376
کرج، 45 کیلومتری گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به میدان بسیج، جنب رستوران دهکده
026-33513118 * 026-33510118