موقعيت: ابركوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: اصغر حيدری ایچی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، بــرآن جنوبی،

روستای ایچی، كوچه شهيد عبداللهی

تلفن همراه: 0913-3090187