مدیریت: حاج رضایی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 086-43322614
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی نیم‌ور، خیابان مروارید دوم
تلفن همراه: 0912-1674366 (حاج محمد حسین حاج رضایی) و 1663060-0918(مجتبی حاج رضایی)
شهرک صنعتی نیم‌ور، خیابان مروارید دوم
086-43322614