مزرعه حسن‌آباد جوشقان

مزرعه حسن‌آباد جوشقان

موقعيــت: 210 كيلومتری شــمال شــرق

اصفهان و 15كيلومتری شمال غرب كاشان

نوع سنگ: تراورتن