موقعيت: 210 كيلومتری شمال غربی از مركز استان و 25 كيلومتری شمال غرب كاشان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: ابوالفضل پورحسنی

آدرس بهرهبردار: محلات، نيمور، قطب صنعتی، سنگبری نما

تلفن: 0864-3323591 : * 0864-3322991
تلفن همراه: 0912-1243289
0864-3323591 : * 0864-3322991