مزرعه سعیدآباد طرق

مزرعه سعیدآباد طرق

موقعيت: 95 كيلومتری شــمال اصفهان، 6
كيلومتر بعد از روستای طرقرود
نوع سنگ: تراورتن
بهرهبردار: شركت آذین سنگ
آدرس بهره بردار: اصفهان، شهرک صنعتی دولتآباد، تقاطع سـوم، مجتمع سنگ كوهی

تلفن: 0314-5836412-14
نمابر 03145836415
تلفن همراه: 0913-3279212
0314-5836412-14