مزرعه سید زفره

مزرعه سید زفره

موقعیت: 12 کیلومتری علیآباد

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خیابان شمسآبادی، خیابان کوالالامپور، بن بست پارس

تلفن: 32229628 -0913
تلفن همراه: 3334080 -0913
32229628 -0913