مزرعه شادران سهيل نائین

مزرعه شادران سهيل نائین

موقعيت: 183 كيلومتری شمال شرق اصفهان، 11 كيلومتری شمال غرب روستای سپرو

نوع سنگ: مرمریت سبز زیتونی

بهرهبردار: حميدرضا ستاره

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خيابان 34، كارخانه شهاب سنگ

تلفن همراه: 0913-1183667