تولیدکننده: گرانیت مشکی نطنز و غیره

تلفن: 33802336 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، سنگبری مزروعی، سالن 1
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، سنگبری مزروعی، سالن 1
33802336 -031