مسجد ابوالفضل

مسجد ابوالفضل

موقعيت: 278 كيلومتر كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمد جواد ایزدی

آدرس بهرهبردار: شيراز، خيابان جهانگردی، 20 متری صدر، 8 متری رسالت، پلاک 35

تلفن: 0713-7301955
تلفن همراه: 0917-1128210
0713-7301955