مدیریت: جعفری

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33800851-2
نمابر 031-33800853
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 22، فرعی 42
تلفن همراه: 1181395 -0912
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 22، فرعی 42
031-33800851-2