مسعود سنگبری

مسعود سنگبری

مدیریت: ملک زاده

تولیدکننــده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 031-33802342
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-2171774 , 0913-3124770
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بعد از چهارراه
031-33802342