مدیریت: مهدی حسینی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: masoudhosseini@gmail.com
تلفن: 086-43263449
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی شهید حبیبی، نبش کوچه سوم
تلفن همراه: 0918-8665140 , 0918-6965140
مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی شهید حبیبی، نبش کوچه سوم
086-43263449