مسیح صنایع سنگ

مسیح صنایع سنگ

مدیریت: جورکش

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33800636
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان فرعی ماهوت 26 (فرعی)
تلفن همراه: 0913-3141658 ,0913-1115693
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان فرعی ماهوت 26 (فرعی)
031-33800636