مشتاق سنگبری

مشتاق سنگبری

مدیریت: باغبان

تولیدکننده: انواع ســنگهای چینی نیریز

و تراورتن و مرمریت، ســنگهای قطری و

بوش همر

نمابر 071-53828830
آدرس دفتر مرکزی: شــیراز، بلوار مطهری جنوبی، روبروی باغ بانوان
آدرس کارخانه: فارس، شهرســتان نیریز، شهرک سنگ، فاز یک
تلفن همراه: 1319266 -0917(احمدرضا باغبان)
شــیراز، بلوار مطهری جنوبی، روبروی باغ بانوان
1319266 -0917(احمدرضا باغبان)