مدیریت: دهشت نیا

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-33553133
نمابر 051-33553437
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، خیابــان اول، مجتمع سنگبریها، پلاک 19
تلفن همراه: 0915-1150085 , 0915-1103075
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، خیابــان اول، مجتمع سنگبریها، پلاک 19
051-33553133