مدیریت: نعمتی

تلفن: 051-36677151-3
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی115، کوچــه اول سمت راست
تلفن همراه: 0915-1096678 , 0915-5096915
مشــهد، آزادی115، کوچــه اول سمت راست
051-36677151-3