مصطفی صنایع سنگ

مصطفی صنایع سنگ

مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع سنگ جوشقان

تلفن: 031-33800083
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان6، کوچه باشگاه
تلفن همراه: 1111938 -0913 (حاج حیدری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان6، کوچه باشگاه
031-33800083