مظلومی بازرگانی

مظلومی بازرگانی

مدیریت: مظلومی

واردات- صادرات

آدرس ایمیل: alireza_mazlumi@yahoo.com
تلفن: 0413-4219458-59
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، جاده آذر، جاده کوجوار، جاده پتروشیمی
تلفن همراه: 0914-1167707
تبریز، جاده آذر، جاده کوجوار، جاده پتروشیمی
0413-4219458-59