موقعيت15: كيلومتر آذرشهر

نوع سنگ: تراورتن سيلور

بهرهبردار: شركت سنگاب آذرشهر

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع نيایش، خيابان شهيد رحيمی

(چهررازی)، شماره 52، طبقه 3

تلفن معدن:

0341-4223100-1

تلفن: 021-22012526 (6 خط)
نمابر 021-22015175 (6 خط)
021-22012526 (6 خط)