معدن مرمریت خاطره یزد

معدن مرمریت خاطره یزد

تولیدکننده: کوپ و بریده (مرمریت کرم و

امواج)

مدیریت: رضا حسامیپور

 

وب سایت: www.mineral-export.com
تلفن: 035-36270844 : 035-36270854
آدرس دفتر مرکزی: یزد، خیابان شهید رجایی، روبروی کوچه دارالمهدی، طبقه فوقانی فرش حسامی‌پور
آدرس معدن: یزد، ابرکوه، کوه عیش
یزد، خیابان شهید رجایی، روبروی کوچه دارالمهدی، طبقه فوقانی فرش حسامی‌پور
035-36270844 : 035-36270854