معدن مرمریت شماره 1پیرکندی

معدن مرمریت شماره 1پیرکندی

بهرهبردار: شرکت سبز سدروس پویا

مدیریت: فیروزی

مدیر معدن: علیزاده

 

آدرس معدن: آذربایجان غربی، خوی، 32 کیلومتری جاده خوی - تبریز، معدن مرمریت شماره 1
تلفن همراه: 0914-1638890