مدیریت: مجتبی حاج مرادی – نوربخش

تولیدکننده: تراورتن شکلاتی

 

تلفن: 031-33802118
نمابر 031-33800567
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهــران، روبروی پالایشگاه، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1111107 ,3129799 -0913
اصفهــان، جــاده تهــران، روبروی پالایشگاه، خیابان 16
031-33802118