مدیریت: افضلی(شفیعی)

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 36647450 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر7 جاده تهران
تلفن همراه: 1571862 -0912
قم، کیلومتر7 جاده تهران
36647450 -025