مدیریت:هادی صدیقی

آدرس ایمیل: saeed_vahidi57@yahoo.com
تلفن: 051-36677092-93
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده سنتو، به سمت سه راه دانش، بلوار جراح 8، مجتمع سنگ اردیبهشت، صنایع سنگ معلم
آدرس معدن: تربــت جام، روســتای قلعه نو، شهرک شهید بهشــتی، معدن تراورتن گرگاب (معلم)
تلفن همراه: 3134832 -0915
مشــهد، جاده سنتو، به سمت سه راه دانش، بلوار جراح 8، مجتمع سنگ اردیبهشت، صنایع سنگ معلم
051-36677092-93