مقداد صنعت سنگ

مقداد صنعت سنگ

مدیریت: علی اصغری

تولیدکننده: انواع سنگ سمیرم تیشهای و صیقلی

وب سایت: www.meghdadstone.com
تلفن: 031-33804731 , 031-33807221
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی جدیدالاحداث
تلفن همراه: 0913-1184980
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی جدیدالاحداث
031-33804731 , 031-33807221