مقدم صنایع سنگ

مقدم صنایع سنگ

مدیریت: یاوری

تولیدکننده: تراورتن کرم و سفید طبس

تلفن: 031-33807307
نمابر 031-33807308
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
آدرس معدن: دلیجان، دوربرگردان پل نیزار، سمت راست، جاده کارخانه سیمان دلیجان
تلفن همراه: 0913-1191773 , 0913-3286379
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-33807307