مدیریت: مقدم

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-1158586
قم، جاده کوه سفید
0912-1158586