مدیریت: نظری – بدیعی

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 031-33802349
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بعد از چهــارراه، روبروی بانک صادرات
تلفن همراه: 0913-9113381 , 0913-3698148
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بعد از چهــارراه، روبروی بانک صادرات
031-33802349