ممتاز تراورتن دانیال

ممتاز تراورتن دانیال

مدیریت: برقی

تولیدکننده: فرآوری ســنگهای آتشــکوه،

عباسآباد، تراونیکس (بــه صورت کوپ و تایل)

تلفن همراه: 3459103 -0912 (برقی) و8006184 0912-و2901942-0912 (اسدی)
3459103 -0912 (برقی) و8006184 0912-و2901942-0912 (اسدی)