مدیریت: جباری

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت، مرمر و

اسلب

وب سایت: www.momtazmashhad.com
تلفن: 051-36653008
نمابر 051-36655053
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، صنایع سنگ ممتاز مشهد
تلفن همراه: 0915-1157470 , 0915-5115331
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، صنایع سنگ ممتاز مشهد
051-36653008