مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع مرمریت و تراورتن

تلفن: 025-33443442
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1513680
قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبریها
025-33443442