مدیریت: امیرحسین طائبپور

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55206987
نمابر 021-55225663
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهر سنگ، نبش خیابان، 2 سنگفروشی ممتاز
تلفن همراه: 1249552 -0912 (طائب‌پور) و 9779031-0910 (طاهرپور)
تهران، شهر سنگ، نبش خیابان، 2 سنگفروشی ممتاز
021-55206987