مدیریت: فتحی

تولیدکننده: سنگ مرمر

آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، نقده، روستای مملو
تلفن همراه: 0914-1881365 ** 0914-1462118
آذربایجان غربی، نقده، روستای مملو