موقعيت: 73 كيلومتری شمال غرب اروميه

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: یوسف ابراهيم‌پور

آدرس بهرهبردار: اروميه، خيابان مدنی 2، ميدان امام حسين، پلاک 186