منا صنایع سنگ

منا صنایع سنگ

 مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (بورس تراورتن عباسآباد)

آدرس ایمیل: menastone.h@gmail.com
تلفن: 031-33804094
نمابر 031-33801089
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-4137181 , 0913-1123804 , 0913-1177244
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33804094