مدیریت: منتظران

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

تلفن: 051-36652064
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، آزادی111، شــهید جراح 8، وسط کوچه، سمت راست، روبروی صنایع سنگ صدف
تلفن همراه: 1053430 -0915 (منتظران) و 9062611-0915 (علی‌پور)
مشهد، جاده ســنتو، آزادی111، شــهید جراح 8، وسط کوچه، سمت راست، روبروی صنایع سنگ صدف
051-36652064