مهتاب سنگبری

مهتاب سنگبری

مدیریت: هوشیار

تولیدکننده: مرمریت و مرمر صادراتی

آدرس دفتر مرکزی: فارس، شهرســتان نیریز، شهرک سنگ، فاز یک
تلفن همراه: 0915-2658586 (ســید محمود هوشیار)
فارس، شهرســتان نیریز، شهرک سنگ، فاز یک
0915-2658586 (ســید محمود هوشیار)