مدیریت: محمد عابدی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی و تزئینی

تلفن: 031-42523826
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، منطقه صنعتــی، فاز3، فرعی پنجم غربی، پلاک 456
تلفن همراه: 0913-1311309
اصفهــان، منطقه صنعتــی، فاز3، فرعی پنجم غربی، پلاک 456
031-42523826